Kutamenya

Kutamenya ko uri mukuru 

Biragatsindwa 

Ukirana n’abana 

Bigatinda 

Ukabarundaho amatiku 

Bakayayora

Urabahonda 

Bagahinda 

Ugata icyubahiro 

Bikaguhinda 

Kutamenya ko uri imfura 

Biragatsindwa 

Ujya mu bitanoze 

Bigatinda 

Ukigira kagarara 

Bikaguhenda 

Ukiyandarika 

Biteye agahinda

Ugata ishema 

Bikaguhanda 

Kutamenya ko uri ikiremwa 

Biragatsindwa 

Uritoteza bigatinda 

Ukishyiraho amakosa

Ukayarunda 

Ukibuza agaciro 

Bikaguhenda 

N’abandi bakakureba 

Bikabarenga

Kutamenya ko undi ari nkawe 

Biragatsindwa 

Umushyiraho ingorane 

Bigatinda 

Ukamutoteza umubeshyera 

Ukabikunda 

Ukamucura ibyiza

Inda igatumba

Ukitesha ubumuntu 

Ni agahinda.

Zaha Boo

Leave a Reply